Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

W?adze Uczelni

prorektor ds. nauki i wspó?pracy regionalnej prof. dr hab. Jan Jankowski

 

Sekretariat Prorektorów
Samodzielny referent – Zofia Morze

tel. +48 89 523-34-60, 523-37-96
e-mail: 
jankowski@uwm.edu.pl

 

Kompetencje

 

1.      Realizuje przyj?te kierunki dzia?alno?ci naukowej i badawczej Uniwersytetu.

2.      Reprezentuje Uniwersytet w sprawach zwi?zanych z pozyskiwaniem ?rodków finansowych pochodz?cych z programów europejskich.

3.      Kontroluje i ponosi odpowiedzialno?? za wydatkowanie ?rodków finansowych przyznanych na nadzorowan? dzia?alno??.

4.      W ramach powierzonych kompetencji:

1)      prowadzi dzia?ania na rzecz pozyskiwania ?rodków na badania naukowe;

2)      nadzoruje:

a)      proces zakupów aparatury badawczej,

b)      wykorzystanie ?rodków finansowych przeznaczonych na badania naukowe,

c)      planowanie i prowadzenie bada? naukowych,

d)     dzia?alno?? specjalistycznych laboratoriów, stacji do?wiadczalnych i stacji dydaktyczno-badawczych,

e)      wykorzystanie ?rodków na realizacj? programów wspó?finansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

f)       uczelnian? ofert? naukow? w zakresie promocji wyników bada?, polityki licencyjnej i ochrony patentowej oraz wdra?ania wyników bada? i dzia?alno?ci eksperckiej,

g)      dzia?alno?? Biblioteki G?ównej i Wydawnictwa Uniwersytetu,

h)      merytorycznie funkcjonowanie Biura ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej;

3)      inicjuje tworzenie nowych jednostek organizacyjnych prowadz?cych dzia?alno?? badawcz?, innowacyjn? i wdro?eniow?;

4)      zawiera umowy na realizacj? programów wspó?finansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego;

5)      udziela zezwole? na organizacj? w Uniwersytecie sympozjów, konferencji, zjazdów i innych spotka? naukowych;

6)      akceptuje udzia? pracowników Uniwersytetu w krajowych i zagranicznych spotkaniach naukowych;

7)      wspó?pracuje z Rad? Biblioteczn?, Kolegium Wydawniczym i Senackimi Komisjami: ds. Nauki oraz Rozwoju Uczelni i Bud?etu.

 

Terminy przyj?? interesantów: Poniedzia?ek godz. 1300 - 1500


Ta strona by?a odwiedzana 974 razy (w tym z UWM 33 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-26
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa